Gespecialiseerd advocaat Venray voor verweer tegen  Bureau Jeugdzorg bij Ondertoezichtstelling (ots) en (gesloten) Uithuisplaatsing. Ook voor Horst, Bergen en Boxmeer en op toevoegbasis. Bel 0478-521070.

Verweer OTS / ondertoezichtstelling:

Er zijn veel redenen waarom een kind problemen krijgt in de ontwikkeling, Vaak ziet men na een echtscheiding bijvoorbeeld dat minderjarige en jonge kinderen in de verdrukking komen tussen de beide ouders. Als de problemen gedragsproblemen betreft waarbij kinderen niet meer naar school gaan, misdrijven plegen, geen daginvulling hebben enz. dan komen ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen aan de orde.

De Raad voor de kinderbescherming kan in dat geval de rechtbank verzoeken om een gezinsvoogd aan te stellen. Dit betreft in dat geval vaak iemand van het Bureau Jeugdzorg. Vaak beginnen hiermee de problemen voor de ouders dan wel de verzorgende ouder pas echt aangezien deze gezinsvoogd binnen het kader van de OTS zich met de opvoeding, scholing en diverse andere aspecten van uw leven en dat van het minderjarige kind gaan bemoeien. Indien u dit niet wenst, omdat u bijvoorbeeld van mening bent dat u de probleem zelf kunt oplossen, al dan niet met het maatschappelijk werk of het GGZ, dan kunt u verweer voeren tegen dit verzoek tot OTS of het in het hierna genoemde verzoek tot uithuisplaatsing.

Dit kunt u vaak al tegen lage kosten doen namelijk in geval van een laag inkomen en vermogen kan gesubsidieerde rechtsbijstand worden aangevraagd waardoor u al met een eigen bijdrage vanaf € 145,- de kosten van de advocaat betaald heeft.

In het geval van een bijstandsuitkering wordt dit bedrag ook nog vaak onder bijzondere bijstand door de gemeente vergoed. Wij informeren u over de kosten en vragen deze gefinancierde rechtsbijstand voor u aan.

Verweer uithuisplaatsing:

In het kader van een OTS kan het zijn dat de gedragsproblemen volgens het Bureau Jeugdzorg zodanig zijn dat het minderjarige kind niet meer bij de ouders te handhaven is.
In dat geval zal het Bureau Jeugdzorg de rechtbank verzoeken om een uithuisplaatsing.
Dit kan een uithuisplaatsing gedurende de dag en nacht zijn overeenkomstig artikel 261 BW of een plaatsing in een gesloten inrichting. Dit zijn zeer ingrijpende maatregelen. Immers betekent dit dat uw kind elders geplaatst gaat worden en soms zelfs in een setting die veel doet denken aan een jeugdgevangenis.
Bij een gesloten setting zijn er, zeker in het begin, geen vrijheden en kan de minderjarige niet gaan en staan waar hij wil of zelfs maar een eind gaan wandelen.

Deze ingrijpende maatregelen worden door het Bureau Jeugdzorg (of Raad voor de Kinderbescherming) ook zonder dat u dit wil, middels een verzoek aan de rechtbank gevraagd. Vaak zelfs al samen met het verzoek om OTS. De macht van het Bureau Jeugdzorg is derhalve groot. De verzoeken zijn vaak zéér eenzijdig opgesteld, zijn gebrekkig, bevatten niet alle informatie, vertonen (halve) waarheden of situaties die anders uitgelegd dienen te worden. Toch wordt uw kind op basis van deze informatie uit huis geplaatst door de rechtbank.

Gemeenten:

Sedert 1 januari 2015 is de jeugdzorg overigens overgeheveld naar de gemeenten.
In sommige gevallen treedt een Bureau Jeugdzorg nog steeds op aangezien de betreffende gemeente deze heeft ingehuurd, maar in sommige gevallen hebben gemeenten dit in eigen hand gehouden en hebben zij daar zelf mensen voor ingehuurd. Dat dit gevolgen heeft voor de effectiviteit, de doelmatigheid, de professionaliteit enz. dat hoef ik niet nader toe te lichten.
Het juridisch kader verschilt overigens nauwelijks.

Advocaat voor het minderjarige kind:

Slechts in geval van een gesloten uithuisplaatsing krijgt uw kind een advocaat van de rechter toegewezen die ook alleen voor hem / haar zal optreden. De minderjarige kan natuurlijk ook de advocaat van zijn keuze zelf kiezen door naar deze advocaat
toe te gaan.

Advocaat voor u (en kosten):

Indien u zich zelf door een advocaat wilt laten bijstaan (en dit is altijd aan te raden, namelijk om zo tegenwicht te bieden aan het overwicht van het Bureau Jeugdzorg), dan kan dat vaak al tegen weinig kosten (zie de pagina kosten) maar dan dient u deze advocaat zelf in te schakelen. Vaak ook valt dit verweer onder een rechtsbijstandverzekering zodat u ons kunt inschakelen en zij de kosten zullen dragen.

Wij kunnen u of uw kind bijstaan bij het verweer tegen een ondertoezichtstelling.
Het aanspreekpunt in dit soort zaken is Mr. R.H.A. Julicher. Tel. 0478 - 52 10 70.

Van oudsher is onze belangrijkste doelgroep afkomstig uit de omgeving van Venray, Bergen, Horst aan de Maas en Deurne.
Desondanks werken wij ook vaak voor cliënten buiten deze regio.

Contact opnemen?